Хальмг куукн

А.Манджиев - Хальмг кyyкн

Хальмг күүкнлә таньлдич,
Ханҗ зүркнчнь дүүрх.
Зөрлцәд хәләцинь хавлич,
Зуна нарни герлтә.

ДАВТВР:
hартан бәрсән кедг
hавшун хальмг күүкн,
Сәәхн җөөлн заңгта,
Сарул теегин торhа.

Үүрсг hольшг күүкнә
Өөрнь йовн үзхч.
У цаhан седклнь
Өөрнь йовн медхич.

ДАВТВР:Добавить комментарий